Stanovy TJ Chlumec,z.s.

S T A N O V Y

TJ CHLUMEC, z.s.

_____________________________________________________________________

I. Základní ustanovení

Spolek s názvem TJ Chlumec, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem TJ Chlumec, z.s. jsou Chlumec č.p. 409, 403 39 Chlumec

TJ Chlumec, z.s. je přiděleno IČO: 445 52 912

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost

Poznámka: Účel a hlavní činnost spolku jsou zde koncipovány tak, aby případně splňovaly podmínku pro zápis statusu veřejné prospěšnosti. Hospodářskou činnost může pak spolek vyvíjet ze zákona jen jako činnost vedlejší a jen k podpoře své hlavní činnosti.

1. Základním účelem a hlavní činností TJ Chlumec, z.s. je :

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2. TJ Chlumec, z.s. může, výlučně k podpoře své hlavní činnosti, provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti např. pronájem hrací plochy a klubovny klubu třetím osobám, poskytování občerstvení v areálu klubu, údržba zeleně.

III. Orgány TJ Chlumec,z.s.

1. Orgány TJ Chlumec, z.s. jsou :

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,

b) výkonný výbor jako orgán výkonný,

c) předseda jako orgán statutární,

d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2. Valná hromada.

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ Chlumec, z.s.. Valná hromada je složena ze všech členů TJ Chlumec, z.s. starších 18-ti let s hlasem volebním. Právnická osoba, která je členem TJ Chlumec, z.s. vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát za dva roky. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu.

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18-ti let, nebo 2/3 sdružených oddílů, nebo z podnětu kontrolní komise a to písemnou formou s jednotlivými podpisy. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30-ti dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací, nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ Chlumec, z.s.; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

d) volba a odvolání členů kontrolní komise,

e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně oddílu pod TJ Chlumec, z.s.,

f) schválení výsledku hospodaření,

g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ Chlumec, z.s.,

h) určení hlavních směrů činnosti TJ Chlumec, z.s.,

i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných

2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJ Chlumec, z.s. nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle, TJ Chlumec, z.s. a to v určených dnech a hodinách.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti v TJ Chlumec, z.s. období mezi zasedáními valné hromady.

3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda, jakožto statutární orgán TJ Chlumec, z.s.. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda, nebo v případě, kdy tak předseda nečiní, nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů . TJ Chlumec, z.s.

3.6. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b) organizuje a řídí činnost, TJ Chlumec, z.s.

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy, TJ Chlumec, z.s.

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku, TJ Chlumec, z.s.

f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem TJ Chlumec, z.s.. Předseda jedná jménem TJ Chlumec, z.s. , a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem TJ Chlumec,z.s. v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ Chlumec, z.s. škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2. Předseda podepisuje jménem TJ Chlumec, z.s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ Chlumec, z.s. připojí svůj podpis.

4.3. Funkční období předsedy je pětileté.

4.4 Předseda je volen výkonným výborem.

5. Kontrolní komise

5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ Chlumec, z.s. řádně vedeny a vykonává-li TJ Chlumec, z.s. činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ Chlumec, z.s.

5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

5.3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.

5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ Chlumec, z.s., oddílům TJ Chlumec, z.s. a členům TJ Chlumec, z.s..

5.5. Kontrolu činnosti TJ Chlumec, z.s., případně oddílů TJ Chlumec, z.s., provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ Chlumec, z.s., oddílů TJ Chlumec, z.s. či členů TJ Chlumec, z.s.. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ Chlumec, z.s., od oddílů TJ Chlumec, z.s. či členů vysvětlení k dané záležitosti.

5.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření TJ Chlumec, z.s.,

b) kontrola hospodaření oddílů,

c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TJ Chlumec, z.s., tak oddílů TJ Chlumec, z.s.,

5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV. Členství

A) Druhy členství

1. Členství v TJ Chlumec, z.s. může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2. Členství se rozlišuje na:

a) řádné - s hlasem volebním

b) přidružené - s hlasem nevolebním

c) čestné

3. Řádným členem TJ Chlumec, z.s. se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ Chlumec, z.s. a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ Chlumec, z.s..

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti TJ Chlumec, z.s. a přispívat k naplnění jeho účelu.

6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ Chlumec, z.s., nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

9. TJ Chlumec, z.s. vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

10. Údaje o členech TJ Chlumec, z.s. mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu všem oddílům TJ Chlumec, z.s.. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

Každý zájemce o členství v TJ Chlumec, z.s. podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ Chlumec, z.s. na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

B) Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ Chlumec, z.s.,

b) být informován o činnosti TJ Chlumec, z.s.,

c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ Chlumec, z.s.,

e) účastnit se jednání orgánů TJ Chlumec, z.s., jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g) ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se na řízení TJ Chlumec, z.s.,

b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18-ti let,

c) volit a být volen do všech volených orgánů TJ Chlumec, z.s. za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18-titi let.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ Chlumec, z.s.,

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ Chlumec, z.s. a základní normy sportovního chování,

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ Chlumec, z.s.,

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ Chlumec, z.s. k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ Chlumec, z.s..

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ Chlumec, z.s., pokud o tom příslušný orgán TJ Chlumec, z.s. podle stanov rozhodl,

b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C) Zánik členství

1. Členství v TJ Chlumec, z.s. zaniká:

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ Chlumec, z.s., usnesení a rozhodnutí orgánů TJ Chlumec, z.s. nebo jiných členských povinností,

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e) zánikem TJ Chlumec, z.s. bez právního nástupce.

D) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů, nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ Chlumec, z.s. poskytl.

Člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V. Oddíly

A) Oddíl je základním článkem TJ Chlumec, z.s. bez jakékoli právní osobnosti (subjektivity), který pouze organizačně odráží rozdělení členů TJ Chlumec, z.s. podle jejich sportovní činnosti :

1. Oddíl je základním organizačním článkem TJ Chlumec,z.s., který nemá právní osobnost.

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ Chlumec, z.s. provozováno

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci TJ Chlumec, z.s..

VI. Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku TJ Chlumec, z.s. jsou zejména:

a) členské příspěvky,

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f) dary

2. Majetek TJ Chlumec, z.s. je ve vlastnictví TJ Chlumec, z.s. jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ Chlumec, z.s. může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení TJ Chlumec, z.s., bez právního nástupce, bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ Chlumec, z.s.. Jestli- že TJ Chlumec, z.s. obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.